Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

ठेगाना : मल्लरानी खलंगा

फोन नं : 086-420048

फ्याक्स : 086-420299

इमेल : daopyuthan@moha.gov.np, daopyuthan2074@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/जिल्ला-प्रशासन-कार्यालय-प्युठान-363818607474775/

Twitter : https://twitter.com/DPyuthan

मातहतका कार्यालयहरु