Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

  • श्री बद्री नाथ गैह्रे
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी

  • श्री यज्ञश्वर पन्थी
    सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री बद्री नाथ गैह्रे
श्री बद्री नाथ गैह्रे

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री यज्ञश्वर पन्थी
श्री यज्ञश्वर पन्थी

सहायक प्रमखु जिल्ला अधिकारी ( सूचना अधिकारी )